Ekstra kompensasjons- og stimulansetilskudd

Østnorsk filmsenter har mottatt et ekstratilskudd på 736 000 kroner fra Kulturdepartementet. Dette er filmsenterets andel av ekstrabevilgningen på 9 millioner kroner til regionale filmsentre.

9. november 2020

Midlene er bevilget under kap. 325 post 77, Kompensasjon- og stimulanseordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet, for å stimulere til aktivitet.

Grunnet koronasituasjonen har mange produksjoner måttet stoppe opp eller møtt andre utfordringer. Dette ekstratilskuddet skal brukes til å ferdigstille eller videreutvikle påbegynte prosjekter og til å holde selskapene i aktivitet.

Tilskuddet skal disponeres i samsvar med de mål, forutsetninger, krav til økonomiforvaltning og kontroll samt rapportering som er å finne i retningslinjene for tilskudd for Østnorsk filmsenter.

Hva kan det søkes støtte til?
Ekstratilskuddet kan bevilges til kort- og dokumentarfilmproduksjoner samt spill. Det kan søkes støtte til prosjekter som har blitt forsinket eller forhindret som følge av koronapandemien. En forutsetning for å få innvilget ekstramidlene, er at du tidligere har fått innvilget tilskudd til dette prosjektet hos Østnorsk filmsenter.
- utvikling og produksjon av kort- og animasjonsfilm
- utvikling og produksjon av dokumentarfilm og dokumentarserier
- utvikling av spill
- lansering (film + spill)

Prioritering
Filmproduksjoner som nærmer seg ferdigstilling, spill som nærmer seg lansering, samt utviklings-prosjekter som nærmer seg produksjonsstart og/eller har avtale om distribusjon, vil bli prioritert.
Søknadsrammen ligger på inntil 100 000 kroner pr. prosjekt.

Søknadsfrister og krav til søknad
Vi tar imot søknader om ekstratilskudd frem til 1. desember. Behandlingen av søknader vil i dette tidsrommet skje fortløpende.

Søkeren må være bosatt i Innlandet og prosjektet som søkes ekstrastøtte til må tidligere ha fått innvilget støtte for samme fase (utvikling, produksjon). Som en følge av coronapandemien skal denne fasen ikke være avsluttet på det tidspunktet søknaden sendes.

Søknaden sendes via Filmsok.no. Det skal opprettes et nytt prosjekt for å kunne søke ekstramidlene.

En begrunnelse og et budsjett som synliggjør ekstrakostnader forårsaket av pandemien skal legges ved, samt en oppdatert finansierings- og likviditetsplan.