Vår tilskuddsordning for SPILL

Grunnet en teknisk feil blir tilskuddsordningen for Spill publisert her. Vi jobber med å fikse feilen.

20. april 2021

TILSKUDD TIL UTVIKLING AV SPILL

I denne ordningen kan det søkes om tilskudd til utvikling av dataspill og interaktive produksjoner. Ordningen skal bidra til at det utvikles originale og nyskapende spill, som holder høy kunstnerisk og innholdsmessig kvalitet. Østnorsk filmsenter kan gi tilskudd til alle sjangre og spill på alle plattformer. Tilskudd til utvikling av spill skal bidra til å tilgjengeliggjøre gode spill på norsk.

Vår tilskuddsordning for spill er hjemlet i ny Forskrift om tilskudd til utvikling, lansering og formidling av dataspill.

Østnorsk filmsenter prioriterer prosjekter av høy kvalitet med sterk regional forankring, og legger vekt på produsentens gjennomføringsevne.  Vi kan også prioritere prosjekter som i særlig grad viser kunstnerisk mot og originalitet, samt prosjekter som bidrar til mangfold og til å bedre kjønnsbalansen.

Tilskuddsrammer:
Du kan søke om utviklingstilskudd til spill med ramme inntil kr. 200.000. Du kan søke om inntil to utviklingsfaser, fram til en spillbar demoversjon foreligger.
For spill av spesielt høy kunstnerisk kvalitet, og/eller stort markedspotensial heves øvre tilskuddsramme for utviklingstilskudd til 600.000 kroner. Utviklingstilskudd utover 200.000 kroner kan kun søkes én gang.

Hvem kan søke:
Søkeren skal være et produksjonsforetak som er etablert i Innlandet som har audiovisuell produksjon som sitt hovedformål. Foretaket må være registrert i det norske enhets- eller foretaksregisteret. Søkeren skal kunne dokumentere tilfredsstillende økonomisk, faglig og praktisk evne til å gjennomføre prosjektet og være ansvarlig for prosjektets regnskap.

Vilkår for tilskudd:
Du må sende inn søknaden før arbeidet det søkes om tilskudd til er påbegynt. 

Nøkkelmedarbeiderne i prosjektet skal samlet ha tilstrekkelig profesjonell erfaring til å gjennomføre prosjektet. I vurderingen skal det legges vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet og budsjett.

Søknaden må gjelde et norsk kulturprodukt som oppfyller minst tre av de fire punktene i kulturtesten:
- Designdokumentet eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
- Dataspillet er på norsk eller samisk språk.
- Prosjektet fokuserer på norsk språk, kultur og historie, eller tematikk som har relevans for en norsk målgruppe.
- Dataspillet har et vesentlig bidrag fra opphavere eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

Søknadsfrister:
Tilskudd til utvikling av spill og interaktive produksjoner har søknadsfrister tre ganger årlig: 
15. februar, 1. juni og 15. oktober.

Viktige krav til søknad:
Bekreftelse på rettigheter til prosjektet
Designdokument og prosjektbeskrivelse
Fremdriftsplan
Budsjett etter mal
Finansieringsplan
Dokumentasjon på tilhørighet i regionen
Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsskjemaet.

Her finner du maler og relevante linker for denne ordningen:
Mal for utfylling av budsjett, likviditetsplan og regnskap for utvikling av spill. (Se eksempel på utfylling her)
Retningslinjer for føring av prosjektregnskap for audiovisuelle verk 
Retningslinjer for økonomiforvaltning


Følgende må leveres ved anmodning om 1. Rate:
- akseptering av tilskuddet
- anmodning om utbetaling av 75% av tilskuddet – dette gjør du direkte i RegPortal.

Følgende må leveres ved anmodning om 2. Rate: 
- skriftlig og visuelt utviklingsmateriale i henhold til søknad
- en rapport som beskriver prosess og måloppnående
- et regnskap for utviklingsperioden, som beskriver bruken av tilskuddet.
- en anmodning om utbetaling av de resterende 25% av tilskuddet – dette gjøres direkte i RegPortal.

Detaljerte krav til søknaden framgår av Østnorsk filmsenters søkerveiledning og saksbehandlings-regler