Søkeveiledning

- Støtte til film
- Støtte til spill
- Støtte til bransjetiltak
- Kurs- og reisestøtte
Støtte til tiltak for barn og unge
Støtte til tidlig prosjektutvikling (Pangstart)

Det er søknadsfrister for søknader om utviklings- og produksjonsstøtte for film og spill:
15. februar, 1. juni, 15. oktober

Alle andre støtteordninger har løpende søknadsbehandling.

Alle søknader og anmodninger om rateutbetalinger skal fra nå av skje igjennom RegPortal.

Krav til søknaden

Søknaden må gjelde et kulturprodukt. En audiovisuell produksjon er et kulturprodukt når den oppfyller minst tre av følgende kriterier:

- Manuskript eller litterært forelegg er originalskrevet på norsk eller samisk.
- Hovedtemaet er knyttet til norsk historie, kultur eller samfunnsforhold.
- Handlingen utspiller seg i Norge, et annet EØS-land.
- Verket har et vesentlig bidrag fra opphavsmenn eller utøvende kunstnere bosatt i Norge eller et annet EØS-land.

Tilskudd til minoritets samproduksjon (med utenlandsk hovedprodusent) kan også gis dersom den audiovisuelle produksjonen er definert som kulturprodukt i hjemlandet.

Hvilke produksjoner gis det tilskudd til?

- tidlig utvikling av kortfilm, dokumentarfilm og spill (Pangstart)
- utvikling og produksjon av kortfilm
- utvikling og produksjon av dokumentarfilm
- utvikling og produksjon av dokumentarserier
- utvikling av spill

Tilskudd til utvikling av kortfilm, dokumentarfilm og dokumentarserier kan søkes inntil to ganger, med tak på inntil kr. 100.000 pr. tildeling.
Produksjon av kortfilm, dokumentarfilm og dokumentarserier har normalt en tilskuddsramme inntil kr. 200.000.
Samme tilskuddsramme gjelder også for utvikling av spill. 

Søknader inntil kr. 200.000 behandles og vedtas av administrasjonen. 
For prosjekter av spesielt høy kunstnerisk kvalitet, med stort markedspotensial nasjonalt og internasjonalt eller som er av særlig stor betydning for den regionale bransjen, kan rammen på tilskuddet økes til kr. 400.000.
Vedtak om tilsagn utover kr.200.000 fattes av styret i Østnorsk filmsenter.

Støtte til tidlig prosjektutvikling (Pangstart) gjelder både for film og spill. Søknader inntil kr 25.000 behandles fortløpende. Det deles ut opp til 10 Pangstart-stipender årlig.

Hvilke produksjoner gis det ikke tilskudd til?

- utvikling og produksjon av spillefilm
- utvikling og produksjon av dramaserier
- reklame, nyheter, underholdningsprogrammer og språkversjoneringer
- spillprosjekter som primært markedsfører kommersielle produkter
- opplæringsprodukter og pedagogiske verktøy, oppslagsverk eller manualer
- rammetilskudd - lansering av film* eller spill    
       
*Eget lanseringstilskudd kan unntaksvis gis til dokumentar- og kortfilmer med spesielt stort internasjonalt potensiale, der dette ikke var tydelig når produksjonssøknad ble laget.

Hva er utvikling og hva er produksjon?

Tilskudd til utvikling kan dekke manuskriptutvikling, forundersøkelser, finansieringsarbeid og lignende. Denne tilskuddsordningen skal videreutvikle prosjekter til et nivå hvor produsenter og finansører kan ta stilling til produksjon. Vi anser et utviklingsprosjekt som et selvstendig prosjekt, som skal budsjetteres og beskrives uavhengig av produksjon. Prosjekter der det søkes støtte til utvikling må ha tilknyttet en produsent.  

For spill defineres utviklingsperioden som prosessen som fører fram til en spillbar demoversjon.

Tilskudd til produksjon kan dekke produksjon fram til ferdigstillelse av digital visningskopi eller tilsvarende. Utgifter til markedstiltak og lansering skal normalt inkluderes i produksjonssøknaden. Vi ser helst at våre søkere anvender Norsk filminstitutts kalkyleskjema.

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningene retter seg mot den profesjonelle film- og spillbransjen i Innlandet. Hovedregelen er at søkeren må være et aksjeselskap som har film- og videoproduksjon eller spillutvikling som sitt hovedformål, og være registrert i Enhetsregisteret under en av disse næringskodene:

- 59.10                Virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer  
- 59.11                Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
- 59.12                Etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
- 32.400              Produksjon av spill og leker
- 58.210              Utgivelse av programvare for dataspill
- 62.010              Programmeringstjenester

Søknader om tilskudd til utvikling av kortfilm, dokumentarfilm og spill kan også søkes av enkeltpersonsforetak under de samme næringskodene.

Regional tilknytning

Prosjektet og/eller nøkkelpersoner i prosjektet må ha tilknytning til Innlandet. Østnorsk filmsenter vurderer den regionale tilknytningen i prosjektene etter følgende prioritering:

1.Produksjonsselskapet er registrert med forretningsadresse i Innlandet, og har virksomhet i Innlandet.
2. En av fagfunksjonene produsent, regissør eller manusforfatter er bosatt i Innlandet.

Spesielle prosjekter som ikke oppfyller disse kriteriene vil unntaksvis kunne motta tilskudd, hvis prosjektet har stor påvirkning på utvikling av den regionale bransjen gjennom andre fagfunksjoner og ringvirkninger.