REISESTØTTE

Formålet med tilskuddsordningen er å gi filmarbeidere bosatt i Innlandet muligheter til å delta i kompetansehevende tiltak, festivaler og andre faglige arrangement.

Østnorsk filmsenter kan prioritere spesielle fagområder dersom det anses gunstig for bransjen.

Hvem kan søke?

Profesjonelle aktører i den audiovisuelle bransjen kan enkeltvis søke reisestøtte til spill- og filmfestivaler, pitcheforum, markeder, fagseminarer, kurs eller lignende. For reiser til festivaler og pitcheforum er det en forutsetning at du deltar med en film eller spill som enten skal vises eller markedsføres under festivalen.

Som hovedregel gir vi kun reisestøtte til én søker fra samme selskap ved deltagelse på konferanser, seminarer og festivaler.

Tilskuddsrammer

For reiser i Norge kan du søke inntil 3 000 kroner.
For reiser utenfor Norge inntil 6 000 kroner.

Reiser i Norge uten overnatting kan støttes med inntil 1 500 kroner.

Hvordan søke reisestøtte?

Du logger inn via Regportal. Send søknaden i god tid før du skal reise.
Søknaden skal inneholde motivasjon og begrunnelse for reisen og et enkelt reisebudsjett.

Støtte kan dekke hele eller deler av kursavgift, reise og hotell.
Kost og andre utgifter dekkes normalt ikke.
Tilsagnet er en ramme, hvis de faktiske utgifter blir mindre enn forutsatt, reduseres tilskuddet tilsvarende. Har du søkt eller mottatt støtte fra andre enn filmsenteret til reisen må du oppgi det i søknaden.

Reisestøtte fra Norsk filminstitutt

Det er også mulighet for å søke reisestøtte hos Norsk filminstitutt (NFI). Etter avtale med NFI, kan søkere enten søke NFI eller et regionalt filmsenter om støtte til deltagelse på kurs i utlandet. Dersom det er søkt om/mottatt tilskudd til samme formål fra andre offentlige institusjoner, kan dette komme til fradrag på tildelt stipend fra NFI/Østnorsk filmsenter. Les mer om NFIs reisestøtte her.

Er du i tvil om du skal søke Norsk filminstitutt eller Østnorsk filmsenter gjelder følgende retningslinjer:

Innenlandsreiser
Skal du delta på et kurs i Norge kan du søke reisestøtte hos Østnorsk filmsenter på inntil kr 3 000. Skal du delta på et arrangement i regi av Norsk filminstitutt, utlyser de som regel et begrenset antall reisestipender som deltakere fra hele landet kan søke på.

Utenlandsreiser
For alle utenlandsreiser med et totalbudsjett på under 10 000 kroner skal søknad om reisestøtte sendes til Østnorsk filmsenter. Vi gjør oppmerksom på at vi kan støtte reisen med maksimalt 6000 kroner. For utenlandsreiser med et totalbudsjett over kr 10 000, skal søknad om reisestøtte sendes til NFI.

Søknadsfrist

Søknadene behandles fortløpende, og har en behandlingstid på én til to uker.

Når utbetales reisestøtten?

Utbetaling av reisestøtte skjer etterskuddsvis. Utbetalingsanmodning med en kort rapport fra reisen og kopi av kvitteringer som dokumentarer reiseutgiftene sendes filmsenteret via RegPortal.