Levering av søknad

Søknad rettes til Østnorsk filmsenter via søknadsportalen RegPortal. Du kan jobbe med søknaden i etapper og mellomlagre dataene sikkert på RegPortal. For å søke må du være registrert som bruker og logget inn. Når du har sendt inn søknaden, vil du etter kort tid få en bekreftelse på e-post på at vi har mottatt den. For spørsmål om innsending av søknad i RegPortal ta kontakt.

Søknadsfrister

Østnorsk filmsenter har tre årlige søknadsfrister for søknader om statstilskudd til utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner:
15. februar, 1. juni, 15. oktober.

Søknader om tilskudd innenfor ordningen " Pangstart", kompetansehevende tiltak og tiltak for barn og unge behandles løpende.

Dokumentasjonskrav

RegPortal angir hvilke dokumenter som kreves i de ulike ordningene. Vi krever at du laster opp dokumentasjon i RegPortal. Ved opplastning av vedlegg må tekstdokumenter være lagret som PDF-filer og talldokumenter, som for eksempel budsjett og finansieringsplan, må være lagret som PDF- eller Excel-filer (.xls eller .xlsx).  

Vi anbefaler at man bruker godkjent kalkyleskjema fra Norsk filminstitutt. Skjema kan lastes ned her og heter “Kalkyleskjema for tilskudd til audiovisuelle produksjoner”. Andre oppsett kan godkjennes hvis de gir et tilfredsstillende bilde av kostnadene.

Offentlighetsloven

Østnorsk filmsenter er underlagt offentlighetsloven. Journalister og andre interesserte kan søke om innsyn i søknaden. Hvis dette skjer, vil vi kontakte deg før vi offentliggjør søknaden. Da vil du ha mulighet til å unnta deler av søknaden for innsyn.

Saksbehandlingstid

Behandlingstid er 2-4 uker fra søknadsfristens utløp. Dersom behandling krever styrevedtak, kan dette ta lengre tid.

Vurdering av søknadene

Vi vurderer alle søknadene opp mot gjeldende forskrift og søknadsveiledning for tilskuddsordningene, nederst på denne siden. Hvis du vil lese mer om dette, finner du både lenke til forskrift og ytterligere forklaring under hver enkelt ordning.

Et utviklingsprosjekt må være levert, rapportert og godkjent, før utviklingsfase to eller produksjonstilskudd kan søkes til samme prosjekt.

Avslag og klagebehandling

Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket. Du må sende oss klagen innen tre uker etter at du har mottatt avslaget. I klagen bør du begrunne hvorfor du mener Østnorsk filmsenter sitt vedtak er feil. Vi vil gå gjennom saken på nytt på bakgrunn av klagen. Hvis vi mener at klagen gir grunnlag for det, kan vi endre vårt vedtak. Dersom vi ikke endrer vedtaket sender vi klagen til behandling hos Medieklagenemda som behandler klager på våre vedtak. Medieklagenemda behandler deretter klagen, og du vil få svar direkte fra dem når saken er ferdigbehandlet. Hvis du har søkt og fått avslag på tilskudd etter kunstnerisk vurdering, kan du ikke klage på det kunstneriske eller filmfaglige skjønnet. Du kan derimot søke med det samme prosjektet på nytt.

Utbetaling

Vilkår for tilskuddet herunder eventuelle særvilkår vil fremkomme av tilskuddsbrevet. Tilskuddet utbetales normalt i to rater (75/25). Første rate til produksjon utbetales først når produsent fremviser dokumentasjon på fullfinansiering.  

Ved reisestøtte eller stipend utbetales tilskuddet etterskuddsvis, det vil si etter at vi har mottatt rapport og regnskap fra tiltaket. I enkelte tilfeller kan søker anmode om forskudd. 

Utbetalingsanmodning, faktura og all annen dokumentasjon sendes via RegPortal.

Føring av regnskap

Tilskuddsmottakeren skal innen en frist fastsatt i tilskuddsbrevet avgi rapport om bruken av tilskuddet jf §3-17 i Forskriften. For tilskudd over 200 000 skal sluttregnskapet revideres. Av prosjektets sluttregnskap (eller av vedlegg til dette) skal den regionale omsetningen fremgå. Regnskapet skal føres i tråd med NFIs retningslinjer for hvordan du fører regnskap for tilskudd til prosjekter. De retningslinjene finner du her.

Kreditering av Østnorsk filmsenter

Hvis du har mottatt tilskudd fra oss, skal du kreditere Østnorsk filmsenter med logo på reklame og informasjonsmateriell. Filmer, serier og spill skal kreditere Østnorsk filmsenter i sluttekst og i øvrig materiale. Kreditering skal skje på lik linje med programmets produsenter og øvrige finansiering. Dersom andre er kreditert med logo, skal også Østnorsk filmsenter krediteres med logo. Logo finner du her.

Konsekvenser ved at du bryter retningslinjene

I enkelte tilfeller kan vi trekke tilbake tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve tilbakebetaling av utbetalte tilskudd. Dette gjelder:

- dersom du bryter opplysningsplikten. Det kan være om du for eksempel har byttet regissør til en annen enn den som ble oppgitt i søknaden og som dermed ble lagt til grunn for utmåling av tilskuddet. I slike tilfeller vil vi hevde at dette er et brudd på din opplysningsplikt overfor Østnorsk filmsenter.

- dersom tilskuddet ikke blir benyttet i henhold til forutsetningene. Et eksempel er at det regionale bidraget i en samproduksjon blir redusert etter at du har sendt inn søknad. Dette er et minimumsvilkår og vesentlig når vi foretar en skjønnsmessig vurdering mellom søknadene som oppfyller vilkårene. Derfor er det nødvendig at du informerer oss hvis noe slikt skulle skje.

- dersom det skjer brudd på annet relevant regelverk dokumentert av annen offentlig myndighet. Et eksempel på dette er at en produksjon bryter arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynet reagerer på dette. Da kan vi holde tilbake tilskudd til forholdet er rettet opp på en tilfredsstillende måte.

- dersom du på annen vesentlig måte har brutt bestemmelsene i den aktuelle forskriften eller bestemmelser eller vilkår fastsatt av Østnorsk filmsenter eller Norsk filminstitutt med hjemmel i denne.

Østnorsk filmsenter sin reaksjon skal stå i forhold til det aktuelle bruddet. Det vil for eksempel si at dersom det er grove brudd på vilkår eller forutsetninger for tilskuddet, kan vi kreve tilbakebetaling. Ved mindre alvorlige brudd er det mer naturlig at vi holder tilbake deler av tilskuddet inntil forholdet er rettet opp.

Offentliggjøring av tilskudd – tildelinger

Når Østnorsk filmsenter vedtar tilskudd til et prosjekt, vil dette offentliggjøres på våre hjemmesider og gjennom en kunngjøring i media. Et kort synopsis vil bli publisert og prosjektets tittel, samt navn på produksjonsselskaper, regissør, forfatter og sentrale aktører vil bli offentliggjort, i tillegg til tilskuddets størrelse. Er det informasjon om prosjektet du ikke ønsker at skal offentliggjøres må du opplyse om dette i søknaden eller kontakte Østnorsk filmsenter.

Rapportering

Alle som får offentlig tilskudd fra Østnorsk filmsenter, må rapportere på bruken av midlene. Informasjon om hva som gjelder for din ordning finner du i tilskuddsbrevet.