Ung Film

De regionale filmsentrene er viktige støttespillere for kompetanseutvikling om film og spill blant barn og unge, og fungerer som regionale ressurssentre for denne målgruppen. Østnorsk filmsenter satser på en spissing av kompetansen blant unge film- og spillskapere i Innlandet, og samarbeider med andre aktører som har film- og spilltilbud for barn og unge.
FILMTILTAK FOR BARN OG UNGE

Hvem kan søke?
Organisasjoner, stiftelser, enkeltpersoner, foretak og kommuner som ønsker å arrangere tiltak som søker å styrke og utvikle kompetansen til unge innenfor film- og spillområdet kan søke Østnorsk filmsenter om midler til dette. Utdanninginstitusjoner (offentlig og private) kan ikke søke.

Hva kan det søkes om?
Verksteder, kurs, seminarer, mesterklasser eller lignende for unge fra 12 år og oppover fram til endt utdanning  ved relevant fagskole/høyskole/universitet.
Det gis ikke tilskudd til rene formidlingstiltak.

Krav til søknad
- prosjektbeskrivelse med informasjon om mål, målgruppe, tiltak og gjennomføring
- budsjett og finansieringsplan
- CV, eller tilsvarende
- organisasjons- og kontonummer

Saksgang
Vurdering og prioritering av søknader baserer seg på en samlet vurdering av prosjektets kvaliteter.
Vi sørger for å gjenspeile et mangfold i samfunnet og en rettferdig geografisk fordeling innen regionen.
Behandlingstid: 2-4 uker

Hvordan søke?
Søknaden sendes inn via søknadsportalen RegPortal. Registrer deg som bruker og søk via søknadskategorien TILTAK FOR BARN & UNGE. 
Søknad om støtte må alltid sendes i forkant av gjennomføringen av tiltaket.
Det vedtatte tilskuddet utbetales når Østnorsk filmsenter har mottatt rapport og regnskap, med bilag og kontonummer for utbetaling. Søkeren kan anmode om forskudd hvis det er behov for det.

UNG-FILM STIPEND

Ung-Film stipend deles ut til lavbudsjetts kortfilm, musikkvideo, fiksjon eller dokumentar, laget i Innlandet. Du kan søke om inntil 15 000 kroner. Filmen må være klar for produksjon og stipendet skal benyttes til å dekke eksterne produksjonskostnader. Formålet med stipendet er å gi filmskaperne mulighet til å utvikle seg som filmfortellere. Stipendet må ha vesentlig betydning for realiseringen av prosjektet.

Hva kan det søkes tilskudd til:
Produksjon av kortfilm, dokumentarfilm og musikkvideo – herunder:
– leie av utstyr
– honorar til profesjonelle skuespillere og fagfunksjoner, f. eks. fotograf eller klipper
– produksjonskostnader (som catering, leie av location, transport osv.)

Hvem kan søke:
Søker må være bosatt i Innlandet fylke. Støtten kan kun gis til enkeltpersoner. Den som søker må ha hovedansvar for filmprosjektet. Følgende kan søke:  
- Filmskapere fra og med videregående-alder og inntil to år etter endt fagskole- og/eller høyskoleutdanning.
Filmskapere under utdanning kan søke dersom filmen ikke er en del av utdanningen OG dersom de er knyttet til en regional filmprodusent.
- Søkere som ikke har profesjonell erfaring eller har filmutdanning fra fagskole og/eller høyskole
- Østnorsk filmsenter støtter primært filmskapere med bostedsadresse i Innlandet 
- Dersom søker har et foretak må dette være registrert i regionen

Hva gis det IKKE tilskudd til?
- Innkjøp av kamera- og redigeringsutstyr
- Lønn eller honorar til søker
- Studentfilmproduksjoner som er en del av studiet eller produksjoner hvor et flertall blant nøkkelpersonellet (produsent, regissør, manusforfatter) er studenter

Hvordan søke:
Søknaden sendes elektronisk via RegPortal. Registrer deg som bruker og søk via søknadskategorien UngFilm-STIPEND. UngFilm stipendet kan søkes fortløpende og behandlingstiden er 1-3 uker.

Hva skal med i søknaden:
- Generell prosjektinformasjon: type prosjekt (kortfilm, dokumentar, musikkvideo eller lignende), tittel og lengde, alder på søkerne, søknadsbeløp og informasjon om søker (foretak med organisasjonsnummer eller ansvarlig kontaktperson med fødselsnummer).
- Prosjektbeskrivelse som inkl.
• synopsis/idéskisse eller manus
• Premiss/elevator pitch på 25 ord
• beskrivelse av hvorfor du ønsker å lage filmen / beskrivelse av hvordan du ser for deg å gjennomføre produksjonen
- Budsjett (inkl. beskrivelse av hva tilskuddsbeløpet fra Ung-Film stipendet skal brukes til)
- Fremdriftsplan (inkl. milepæler og sluttdato)
- Dokumentasjon på rettigheter for utnyttelsen av verket (rettighet til å lage film av manuset)
- Beskrivelse av søker
- Du kan også med fordel vedlegge arbeidsprøver (på tidligere filmer, manus eller andre kreative arbeider). Oppgi linker til web-sider hvor eventuelt audiovisuelt materiell ligger tilgjengelig, samt nødvendige passord
- Vi leser ikke manus over 15 sider


Utbetaling av stipend:
Stipendet utbetales i to rater: Rate 1 ved godkjenning av tilskuddsbrevet og Rate 2 på bakgrunn av en kort rapport om bruken av stipendet og kopi av kvitteringer som dokumenterer kostnadene i prosjektet. Østnorsk Filmsenter skal motta
kopi av den ferdige filmen og det skal framgå i rulleteksten at filmen er støttet av Østnorsk Filmsenter.