FELLESTILTAK TIL AUDIOVISUELL BRANSJE

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte fellestiltak for den norske audiovisuelle bransjen, herunder profileringstiltak i utlandet og tiltak for kompetanseheving av bransjen. Tilskudd under denne ordningen blir ikke gitt til enkeltstående audiovisuelle verk.

Krav til søker

Organisasjoner, stiftelser eller foretak som påtar seg ansvaret for å arrangere, koordinere og gjennomføre felles bransjetiltak for den norske audiovisuelle bransjen kan søke om tilskudd. Tilskuddsmottaker er ansvarlig for gjennomføring og rapportering.

Prioritering

Prosjekter som har bred representasjon fra film- eller spillbransjen, og/eller som på sikt vil bidra til å styrke den audiovisuelle bransjen vil bli prioritert.
Kunngjorte satsingsområder fra Østnorsk filmsenter kan bli prioritert.

Godkjente kostnader som grunnlag for utmåling av tilskudd

Kun kostnader som er relevante og knyttet til gjennomføring av tiltaket kan godkjennes som grunnlag for utmåling av tilskudd.

Rapportering og kontroll

Søkeren skal innen en frist fastsatt av Østnorsk filmsenter avgi rapport om bruken av tilskuddet.

Søknadsfrist

Søknadene behandles fortløpende, og har en behandlingstid på én til to uker.

Når utbetales støtte til fellestiltak?

Utbetaling skjer etterskuddsvis. Utbetalingsanmodning med rapport og regnskap sendes filmsenteret via Filmsøk.no.