FELLESTILTAK TIL AUDIOVISUELL BRANSJE

Formålet med tilskuddsordningen er å støtte fellestiltak for den norske audiovisuelle bransjen, herunder profileringstiltak i utlandet og tiltak for kompetanseheving av bransjen.

Tilskudd under denne ordningen blir ikke gitt til enkeltstående audiovisuelle verk.

Krav til søker

Organisasjoner, stiftelser eller foretak som påtar seg ansvaret for å arrangere, koordinere og gjennomføre felles bransjetiltak for den norske audiovisuelle bransjen kan søke om tilskudd. Tilskuddsmottaker er ansvarlig for gjennomføring og rapportering.

Prioritering

Prosjekter som har bred representasjon fra film- eller spillbransjen, og/eller som på sikt vil bidra til å styrke den audiovisuelle bransjen vil bli prioritert.
Kunngjorte satsingsområder fra Østnorsk filmsenter kan bli prioritert.

Hva må søknaden inneholde?

Du søker ved å bruke søknadsportalen RegPortal.

- begrunnelse og redegjørelse for det faglige innholdet
- presentasjon av de som står ansvarlige for arrangementet og det faglige innholdet
- et budsjett og en plan for gjennomføringen

Det kan søkes støtte til å dekke hele eller deler av tiltaket. Tilsagnet er en ramme, hvis de faktiske utgifter blir mindre enn forutsatt, reduseres tilskuddet tilsvarende. Har du søkt eller mottatt støtte fra andre enn filmsenteret, må du oppgi det i søknaden.

Godkjente kostnader som grunnlag for utmåling av tilskudd

Kun kostnader som er relevante og knyttet til gjennomføring av tiltaket kan godkjennes som grunnlag for utmåling av tilskudd.

Rapportering og kontroll

Søkeren skal innen en frist fastsatt av Østnorsk filmsenter avgi rapport om bruken av tilskuddet.

Søknadsfrist

Søknadene behandles fortløpende, og har en behandlingstid på én til to uker.

Når utbetales støtte til fellestiltak?

Utbetaling skjer etterskuddsvis. Utbetalingsanmodning med rapport og regnskap sendes filmsenteret via RegPortal.

TILSKUDD TIL FILMKULTURELLE TILTAK

Filmkulturelle tiltak i Innlandet skal bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, for voksne og barn, og stimulere filmkulturen i Norge.
Det kan gis tilskudd til arrangementer og visning, herunder:
- filmfestivaler og andre filmkulturelle tiltak
- filmformidlingstiltak med kunstnerisk, kulturelt eller pedagogisk formål
- tiltak som bidrar til å opprettholde en desentralisert kinostruktur

Filmfestivaler skal være åpne for publikum og tilby et sammensatt filmprogram av et visst omfang.
Tilskudd til filmfestivaler skal ikke overstige 60 % av festivalens godkjente, samlede budsjett.

Inntil ny oppdatert forskrift for filmformidling foreligger behandles søknader som gjelder filmkulturelle tiltak etter Forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk og dennes §1 (overordnet formål), §5 (formål), §6 (forvaltningsorgan) og §8 (klageregler).

Behandling av søknader vil inntil videre skje fortløpende.