TILSKUDD TIL UTVIKLING OG PRODUKSJON AV KORTFILM, DOKUMENTARFILM OG DOKUMENTARSERIER

Formater
Kortfilm: fiksjonsbasert audiovisuelt verk med lengde på under 60 minutter.
Dokumentarfilm: audiovisuelt verk som har til hensikt å dokumentere eller vise virkelige hendelser.
Dokumentarserie: et dokumentaristisk audiovisuelt verk i flere deler.

Formål

Tilskudd skal stimulere til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk som vurderes å ha høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og som bidrar til et bredt og variert tilbud av audiovisuelle verk innen ulike sjangre og til ulike målgrupper.

§ 3-6.Tilskudd etter kunstnerisk vurdering

Ordningen for kortfilm skal stimulere personlig fortellerevne, nyskapning og kunstnerisk vågemot, samt bidra til utvikling av talentfulle regissører og manuskriptforfattere. Den skal støtte produksjon av filmfortellinger med høy profesjonell og kunstnerisk kvalitet, kulturell tilhørighet og samfunnsmessig engasjement som både utfordrer og underholder.

Ordningen for dokumentarfilm og dokumentarserier skal i sum bidra til å frembringe filmer av høy kunstnerisk kvalitet og stor kulturell og samfunnsmessig verdi, som både utfordrer, underholder og skaper kultur- og samfunnsdebatt.

Bredden og mangfoldet i det norske samfunnet bør gjenspeiles, både på skapersiden og innholdssiden, inkludert tilbud til barn og unge.

Ordningen skal styrke soliditet, lønnsomhet og bærekraft i bransjen i Innlandet.

Vilkår for tilskudd

Søker må som hovedregel være et aksjeselskap. Enkeltmannsforetak kan søke om støtte til utvikling, men ikke til produksjon.
Søknaden må være sendt inn før du påbegynner arbeidet.
Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i Kulturtesten.
Søkeren må ha adresse og virksomhet i Innlandet fylke.

Tilskudd til utvikling av kortfilmprosjekter med en maksimal tildelingssum på 100.000 kroner kan gis 1 gang.
Tilskudd til utvikling av dokumentarprosjekter  med en maksimal tildelingssum på 100.000 kroner kan gis inntil 2 ganger.

Viktige krav til søknaden

Manuskript/prosjektbeskrivelse/treatment
Reginotat
Kalkyle og finansieringsplan
Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
Dokumentasjon på tilhørighet i regionen
Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsverktøyet RegPortal.

Prioritering og vekting av søknaden

Søknadene vil bli prioritert ut fra en skjønnsmessig vurdering av potensialet for å utvikle regionens filmskapere og audiovisuelle industri. Østnorsk filmsenter prioriterer prosjekter av høy kvalitet med sterk regional forankring, og legger vekt på produsentens gjennomføringsevne. Vi kan også prioritere prosjekter som i særlig grad viser kunstnerisk mot og originalitet. Vi kan prioritere prosjekter som bidrar til å bedre kjønnsbalansen.

Erfaring fra tidligere prosjekter vil bli tillagt vekt i prioriteringen. Enkeltprodusenter som har mottatt flere utviklingstilskudd uten at disse har gått videre til produksjon, kan ikke uten videre regne med å kvalifisere for nye tilskudd.  

Prosjekter med en tydelig definert målgruppe vil bli prioritert.

Søknadsfrister

Tilskudd til utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentarfilm og dokumentarserier har søknadsfrister tre ganger årlig: 15. februar, 1. juni, 15. oktober.

Slik saksbehandler vi

Daglig leder fungerer som konsulent og fatter vedtak om tildelinger på inntil kr. 100.000 til utvikling og kr. 200.000 til produksjon. Søknader om produksjonstilskudd inntil kr. 400.000 behandles av administrasjonen, men vedtas av Østnorsk filmsenters styre.

Ordinær saksbehandlingstider 3-4 uker. Dersom behandling krever styrevedtak, kan dette ta lengre tid.
Se saksbehandlingsreglene her.

Kontakt

Daglig leder Terje Nilsen             

Søk om tilskudd her