TILSKUDD TIL UTVIKLING AV SPILL

Du kan søke om tilskudd til å utvikle dataspill og andre interaktive produksjoner på norsk. Vi gir tilskudd til alle sjangre og spill på alle plattformer.

Formater
Spill og interaktive produksjoner: digitalt audiovisuelt verk som forutsetter brukermedvirkning.

Formål
Tilskudd etter denne bestemmelsen skal stimulere til utvikling og produksjon av audiovisuelle verk som vurderes å ha høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet, og som bidrar til et bredt og variert tilbud av audiovisuelle verk innen ulike sjangre og til ulike målgrupper. Tilskudd til utvikling av spill skal bidra til at barn og unge får tilgang til spill på norsk.

§ 3-6.Tilskudd etter kunstnerisk vurdering.

Ordningen skal bidra til at det utvikles originale og nyskapende spill, som holder høy kunstnerisk og innholdsmessig kvalitet.

Hva kan du søke om?

Du kan søke om utviklingstilskudd til spill. Du kan søke inntil to utviklingsfaser, fram til en spillbar demoversjon foreligger.

Vilkår for tilskudd

- Søknaden må være sendt inn før du påbegynner arbeidet.
- Vi gir tilskudd til utvikling av norskspråklige spill med en aldersgrense til og med 16 år.
- Prosjektet må oppfylle 3 av 4 krav i Kulturtesten for å kunne søke.
- Nøkkelpersoner i prosjektet må ha betydelig erfaring innen sitt fagfelt.
- Søkeren må ha adresse og virksomhet i Hedmark eller Oppland fylker.

Viktige krav til søknaden

Prosjektbeskrivelse, kalkyle og finansieringsplan.
Bekreftelse på at du har rettigheter til prosjektet.
Detaljerte krav til søknaden framgår av søknadsverktøyet filmsøk.no

Søknadsfrister

Tilskudd til utvikling av dataspill og interaktive produksjoner vil fra 2017 ha søknadsfrister tre ganger årlig: 15. februar, 1. juni, 15. oktober.

Prioritering og vekting av søknaden

Søknadene vil bli prioritert ut fra en skjønnsmessig vurdering av potensialet for å utvikle regionens spillutviklere og audiovisuelle industri. Østnorsk filmsenter prioriterer prosjekter av høy kvalitet med sterk regional forankring, og legger vekt på produsentens gjennomføringsevne.  

Vi kan også prioritere prosjekter som i særlig grad viser kunstnerisk mot og originalitet. Vi kan prioritere prosjekter som bidrar til å bedre kjønnsbalansen.

Slik saksbehandler vi

Saksbehandlingstid er normalt 3-4 uker. Vi benytter en ekstern konsulent ved vurdering av søknadene. Beslutning om tildeling av tilskudd til utvikling med ramme inntil kr. 200.000 tas av daglig leder ved Østnorsk filmsenter.

Se saksbehandlingsreglene her.

Kontakt

Konsulent for spill Magnus Tellefsen eller daglig leder Terje Nilsen
Søk om tilskudd her